preskoči na sadržaj
Vijesti

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18, 98/19,64/20.)., članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Gruda ,  Gruda  te članaka 6. 7. 8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Gruda,  20215 Gruda , Gruda 65 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Gruda  objavljuje:

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

- učitelj/ica francuskog jezika  – 1 izvršitelj/ica, 20 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodnog dopusta

- učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodnog dopusta

- učitelj/ica fizike  - 1 izvršitelj/ica, 16 sati tjedno,  na neodređeno vrijeme

- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku- 1 izvršitelj/ica, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme

-učitelj/ica informatike- 1 izvršitelj/ica, 40 tjedno, na neodređeno vrijeme

-učitelj/ica njemačkog jezika- 1 izvršitelj/ica , 20 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s bolovanja

-učitelj/ica tehničke kulture- 1 izvršitelj/ica, 16 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s bolovanja

-učitelj/ica matematike, 1 izvršitelj/ica, 40 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodnog dopusta

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.
Uvjeti:


Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, i 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 126/12, 94/13, 152/14 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.)  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN 6/2019, 75/20),

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj:

  • životopis
  •  dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  •  uvjerenje  nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  u preslici.
  • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Svi prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan  je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici  ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat   koji  ostvaruje  pravo prednosti  pri  zapošljavanja na temelju članka  102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj  121/17, 98/19,84/21),  uz prijavu na natječaj dužan je , osim dokaza o ispunjavanju traženih  uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103.stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  48.  Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti i dokaze  iz članka 49. stavak 1.  Zakona  o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu  prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju koje će se obaviti prema odredbama Pravilnika.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog  postupka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku.

Rok za podnošenje  prijava  na natječaj je osam ( 8 ) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu: Osnovna škola Gruda,  20215 Gruda, Gruda 65, s naznakom ,,za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom na isti način i u istom roku.

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Natječaj je objavljen  6. listopada 2021.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 18. listopada   2021.g.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Administrator   datum: 6. 10. 2021.

e-Dnevnik

U svim odjelima matične škole i područnih školaenlightened                                                                                                                  

preskoči na navigaciju