preskoči na sadržaj
Vijesti

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17., 68/18)., članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Gruda ,  Gruda  te članka 6.i 7.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Gruda,  20215 Gruda , Gruda 65 (u daljnjem tekstu Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole Gruda  objavljuje:

N a t j e č a j

za zasnivanje radnog odnosa

- učitelj fizike – 1 izvršitelj/ica, 16 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme

- učitelj francuskog jezika- 1 izvršitelj/ica, 20 sati tjedno , određeno radno vrijeme

- stručni suradnik socijalni pedagog- 1 izvršitelj/ica, 20 sati tjedno, određeno radno vrijeme


Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe oba spola.
 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN 6/2019)

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju će se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

 

Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj:

  • životopis
  •  dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  •  uvjerenje  nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)  u preslici.
  • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Svi prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan  je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici  ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.

 

Kandidat   koji  ostvaruje  pravo prednosti  pri  zapošljavanja na temelju članka  102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj  121/17), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu  prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju koje će se obaviti prema odredbama Pravilnika.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog  postupka.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju i koja je pristigla u zadanom roku.

Rok za podnošenje  prijava  na natječaj je osam ( 8 ) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno u sjedištu Škole radnim danom od 8 do 14 sati ili  poštom na adresu: Osnovna škola Gruda,  20215 Gruda, Gruda 65 , s naznakom ,,za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom na isti način i u istom roku.

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Natječaj je objavljen 19.veljače 2020.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 27.veljače 2020.g.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Administrator   datum: 18. 2. 2020.

e-Dnevnik

U svim odjelima matične škole i područnih školaenlightened                                                                                                                  

preskoči na navigaciju