preskoči na sadržaj
Natječaj

Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju za osnovnu i srednju školu Osnovna škola Gruda raspisuje:

 

                                                      N A T J E Č A J

                                     za popunu sljedećih radnih mjesta  

 

 

- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku - puno radno vrijeme, na određeno

-učitelj/ica razredne nastave –puno radno vrijeme, na određeno

- učitelj/ica njemačkog jezika -– nepuno radno vrijeme – 10 sati u nastavi, na određeno

- učitelj/ica matematike- nepuno radno vrijeme-12 sati u nastavi - na neodređeno

- učitelj/ica fizike – nepuno radno vrijeme- 8 sati u nastavi - na neodređeno

 

Posebni uvjeti:
- uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN: 47/96 i 56/01 ).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, domovnicu, uvjerenje o završenoj školi i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci. 
Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a je u prijavi za natječaj pozvati se na taj zakon i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Rok za podnošenje ponuda je osam dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave putem e-pošte neće se razmatrati. 

 

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.
 

Ponude slati na adresu:

Osnovna škola Gruda, Gruda 65, 20215 Gruda

 

Natječaj je otvoren od 4. listopada 2018. do 16. listopada  2018.

 
e-Dnevnik

U svim odjelima matične škole i područnih školaenlightened                                                                                                                  

preskoči na navigaciju